Kapitola 4
Amfetaminy, extáze a další psychotropní drogy

Ve spoustě evropských zemí je druhou nejčastěji užívanou nelegální látkou některá z forem synteticky vyráběných drog. Celková míra užívání těchto látek je v běžné populaci obvykle nízká, ale míry prevalence užívání bývají mezi mladšími věkovými skupinami výrazně vyšší a v některých společenských prostředích nebo některých kulturních skupinách může být užívání těchto drog zvláště vysoké. Celosvětově patří amfetaminy (amfetamin a metamfetamin) a extáze k nejrozšířenějším syntetickým drogám.

Amfetamin a metamfetamin jsou látky stimulující centrální nervovou soustavu. Z těchto dvou drog je v Evropě mnohem dostupnější amfetamin. Celosvětově je vzrůstající míra užívání metamfetaminu důvodem ke značným obavám, jelikož je tato droga spojována s celou řadou závažných zdravotních problémů. V Evropě se zdá, že užívání metamfetaminu je závažné pouze v České republice.

Pojmem extáze se označují syntetické látky, které jsou chemicky příbuzné amfetaminům, ale jejichž účinky se do jisté míry liší. Nejznámějším členem skupiny drog zvaných extáze je 3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA), avšak v tabletách extáze se někdy nacházejí i jiné, obdobné látky (MDA, MDEA apod.). Tyto drogy jsou někdy označovány jako entaktogeny, což odkazuje na jejich velmi specifický účinek vedoucí ke změně nálady. Někdy vyvolávají účinky, které se spíše připisují halucinogenním látkám.

Z historického hlediska je zdaleka nejznámější halucinogenní drogou diethylamid kyseliny lysergové (LSD), avšak úroveň jeho celkové spotřeby je již značnou dobu nízká a vcelku stabilní. V nedávné době se začaly objevovat důkazy o zvýšené dostupnosti a užívání halucinogenních látek vyskytujících se v přírodě, zejména halucinogenních hub.

Pro zjišťování nových drog, které se objevují na evropské drogové scéně, je v EU zaveden systém včasného varování. Tento systém rovněž sleduje potenciálně škodlivé nové trendy užívání psychoaktivních látek.

Nabídka a dostupnost (81)

Produkce amfetaminů a extáze se obtížně kvantifikuje, jelikož „vychází ze snadno dostupných chemikálií v lehce utajitelných laboratořích“ (UNODC, 2003a). Podle posledních odhadů činí roční světová produkce amfetaminů a extáze přibližně 520 tun (UNODC, 2003b). Největší množství těchto látek bylo zadrženo v roce 2000, a to 46 tun. Po poklesu v letech 2001 a 2002 se zadržené množství v roce 2003 znovu zvýšilo na 34 tun a následně za rok 2004 mírně kleslo na 29 tun. Za rok 2004 klesl podíl metamfetaminu na celosvětových záchytech amfetaminů a extáze na 38 % (oproti 66 % v roce 2003), extáze tvořila 29 % a amfetamin 20 % (CND, 2006).

Amfetamin

Světová produkce amfetaminu se nadále soustřeďuje do západní a střední Evropy, zejména do Belgie, Nizozemska a Polska. V této dílčí oblasti hrají v nezákonné výrobě amfetaminu významnou roli Estonsko, Litva a Bulharsko a v menší míře pak Německo, Španělsko a Norsko, jak naznačují amfetaminové laboratoře zlikvidované v těchto zemích v roce 2004 (UNODC, 2006) (82). Mimo Evropu se amfetamin vyrábí zejména v Severní Americe a Oceánii (CND, 2006). Obchod s amfetaminem v roce 2004 nadále probíhal především v rámci regionů. Většina amfetaminu na evropském černém trhu pochází z Belgie, Nizozemska a Polska a dále také z Estonska a Litvy (ve skandinávských zemích) (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2005; WCO, 2005).

Ze 6 tun amfetaminu zachyceného na celém světě v roce 2004 bylo 97 % zadrženo v Evropě, zejména pak v západní a střední Evropě (67 % zadrženého celosvětového množství) a v jihovýchodní Evropě (26 %) (CND, 2006).

Odhaduje se, že za rok 2004 bylo v EU provedeno 33 000 záchytů amfetaminu o celkovém objemu 5,2 tun a počtu 9,6 milionů jednotek. Z hlediska počtu záchytů a hmotnosti zadrženého amfetaminu je Spojené království delší dobu zemí, v níž jsou tyto hodnoty v rámci EU nejvyšší (83). Turecko za rok 2004 ohlásilo záchyt 9,5 milionů jednotek amfetaminu. I přes určité výkyvy se v EU hodnota jak celkového počtu záchytů amfetaminu (84), tak zadrženého množství (85) od roku 1999 zvýšila a podle zjištění sledovaných zemí patrně tento vzestupný trend pokračoval i v roce 2004.

Průměrná spotřebitelská cena amfetaminu se v roce 2004 pohybovala od 4 eur za gram ve Slovinsku do 64 eur za gram na Maltě (86). V období 1999–2004 se cena amfetaminu upravená o inflaci (87) celkově snížila v Německu, Španělsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Švédsku, Spojeném království, Bulharsku, Turecku a Norsku (88).

Průměrná čistota amfetaminu se v roce 2004 pohybovala od 5–6 % v Bulharsku po 44 % v Norsku (89). Dostupné údaje (90) o průměrné čistotě amfetaminu za období 1999–2004 poukazují na celkový klesající trend v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Finsku a Norsku a na vzestupný trend v Belgii, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku a Rakousku.

Metamfetamin

Z hlediska vyrobených a prodávaných množství se metamfetamin celosvětově i nadále jeví jako důležitější než amfetamin či extáze, ačkoli jeho podíl na světových záchytech za rok 2004 klesl. Nadále se vyrábí převážně ve východní a jihovýchodní Asii (v Číně, na Filipínách, v Myanmaru (Barmě), Thajsku), za níž následuje Severní a Střední Amerika (Spojené státy, Kanada, Mexiko). V roce 2004 bylo celosvětově zadrženo 11 tun metamfetaminu, z čehož 59 % ve východní a jihovýchodní Asii a 37 % v Severní Americe (CND, 2006). V Evropě se produkce metamfetaminu omezuje převážně na Českou republiku, kde se od poloviny 80. let 20. století vyrábí pod místním názvem pervitin. V roce 2004 však byla hlášena výroba i ze Slovenska a Bulharska, kde byly zlikvidovány laboratoře (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2005; UNODC, 2006). Většina české produkce metamfetaminu je určena pro místní trh, i když její část se pašuje do Německa, Rakouska a na Slovensko (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2005). Za rok 2004 byly záchyty metamfetaminu hlášeny z Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Řecka, Francie, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Švédska, Rumunska a Norska, přičemž v posledně jmenované zemi byl zaznamenán nejvyšší počet záchytů s nejvyššími zadrženými objemy (91).

V roce 2004 se cena (92) metamfetaminu na spotřebitelské úrovni v České republice pohybovala v rozmezí 12 až 63 eur za gram, přičemž rozmezí průměrné čistoty (93) sahalo od 43 % na Slovensku do 50 % v České republice.

Extáze

Z globálního hlediska zůstává hlavním centrem produkce extáze Evropa, ačkoli její relativní význam patrně klesá s tím, jak se v posledních letech výroba extáze šíří do dalších částí světa, zejména do Severní Ameriky (USA, Kanady) a do jižní a jihovýchodní Asie (Číny, Indonésie, Hongkongu) (CND, 2006; UNODC, 2006). Ačkoli v Evropě zůstalo v roce 2004 hlavním zdrojem extáze Nizozemsko, byly laboratoře vyrábějící extázi rovněž odhaleny v Belgii, Estonsku, Španělsku a Norsku (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2005; UNODC, 2006). V případě extáze zachycené v rámci EU se uvádí původ z Nizozemska a Belgie, v menší míře pak z Polska a Spojeného království (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2005).

Nezákonné obchodování s extází je stále výrazně soustředěno v západní Evropě, ačkoli se podobně jako výroba v posledních letech rozšířilo po celém světě. Z 8,5 tun (ekvivalentní hmotnost) extáze zachycené v roce 2004 na celém světě bylo 50 % zadrženo v západní a střední Evropě, 23 % v Severní Americe a 16 % v Oceánii (CND, 2006).

Při odhadovaném počtu 24 000 záchytů bylo za rok 2004 v EU zabaveno přibližně 28,3 milionů tablet extáze. Až do roku 2003 byla největší množství extáze zachycena ve Spojeném království a dále v Německu, Francii a Nizozemsku (94).

Po rychlém nárůstu v období 1999–2001 se počet záchytů extáze (95) na úrovni EU v letech 2002–2003 snížil, ale údaje získané ze zemí, které tyto údaje poskytují, opět za rok 2004 naznačují jisté zvýšení. Množství zadržené extáze (96) se mezi lety 1999 a 2002 zvýšilo. Po strmém poklesu na nejnižší úroveň v roce 2003 svědčí údaje za rok 2004 o tom, že bylo opět dosaženo úrovně z roku 2002.

V roce 2004 se průměrná spotřebitelská cena tablet extáze pohybovala od 3 eur v Litvě a Polsku do 15–25 eur v Řecku a Itálii (97). Během období 1999–2004 průměrná spotřebitelská cena extáze upravená o inflaci (98) ve většině sledovaných zemí klesla (99).

Obecně řečeno obsahovala většina tablet prodaných v Evropě jako extáze MDMA nebo jinou látku podobnou extázi (MDEA, MDA), přičemž tato látka byla obvykle jedinou psychoaktivní látkou přítomnou v tabletě. V České republice, Řecku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, na Slovensku, ve Finsku, Spojeném království a Norsku tyto tablety tvořily celkem více než 95 % celkového počtu tablet analyzovaných v roce 2004. Výjimkou z tohoto zjištění je Bulharsko, kde vysoká část analyzovaných tablet (61 %) obsahovala jako psychoaktivní látky pouze amfetamin a/nebo metamfetamin. Obsah MDMA v tabletách extáze se značně liší v závislosti na šarži (i mezi tabletami se stejným logem), a to jak mezi jednotlivými zeměmi, tak na vnitrostátní úrovni. V roce 2004 se průměrný obsah účinné látky (MDMA) v tabletě extáze uváděl v rozmezí od 30 do 82 mg (100) (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, 2005).

LSD

Výroba LSD a obchod s ním probíhá v mnohem menším měřítku, než je tomu v případě ostatních syntetických drog. V roce 2004 bylo v EU provedeno odhadem 700 záchytů celkem 220 000 dávek LSD. Od roku 2002 je zemí s největším objemem zachyceného LSD ročně Německo, za nímž následuje Spojené království (101). V období 1999–2002 se na úrovni EU snížil jak počet záchytů LSD (102), tak zachycené množství (103). Z dostupných údajů pro roky 2003 a 2004 však vyplývá, že poprvé za devět let došlo k nárůstu počtu záchytů a zadrženého množství LSD, jelikož v roce 2004 byla v Německu, Francii, Litvě, Nizozemsku a Polsku zachycena poměrně velká množství drogy.

V roce 2004 platili uživatelé za dávku LSD v průměru od 2,5 eur v Portugalsku do 11,6 eur na Maltě (104). Průměrné ceny LSD upravené o inflaci (105) vykazovaly za období 1999–2004 klesající tendenci (106) v České republice, Irsku, Polsku, Švédsku a na Slovensku, zatímco ke zvýšení došlo v Německu a Francii.

Mezinárodní akce proti produkci amfetaminů a extáze a obchodování s nimi

V oblasti syntetických drog funguje v rámci Europolu od prosince 2004 projekt Synergy (107). Podporuje ho 20 členských států EU a některé třetí země. Jeho součástí je pracovní soubor pro účely analýzy s operačními dílčími projekty realizovanými v různých zemích EU a dále také řada nástrojů užívaných k analytickým a strategickým účelům, jako např. systém Europolu pro loga extáze (Europol Ecstasy Logo System, EELS) (včetně katalogu log extáze) a srovnávací systém Europolu pro nezákonné laboratoře (Europol Illicit Laboratory Comparison System, EILCS). Europol nadále podporuje projekt CHAIN (108) týkající se profilace amfetaminu a dále také Evropské společné jednotky pro prekurzory (European Joint Unit on Precursors, EJUP). Kromě odborné pomoci poskytované na místě při likvidaci nezákonných výroben syntetických drog se dílčí projekty v poslední době zaměřují na porovnání likvidovaných laboratoří, odhalování chemických skládek jako výchozích bodů pro vyšetřování, zpětné dohledání strojů na výrobu tablet a na vyšetřování nezákonného obchodu s chemickými prekurzory v zemích EU.

Projekt Prism je mezinárodní iniciativou, která má za cíl zabránit zneužití chemických prekurzorů užívaných při nelegální výrobě syntetických drog, a to prostřednictvím systému oznámení zasílaných před vývozem při zákonném obchodu Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek (International Narcotics Control Board, INCB) a nahlášení zastavených dodávek a provedených záchytů v případě podezřelých transakcí.

Hlavními prekurzory metamfetaminu jsou efedrin a pseudoefedrin, zatímco k výrobě amfetaminu se používá také 1-fenyl-2-propanon (P-2-P). K nezákonné výrobě MDMA se používá 3,4-methylenedioxyfenyl-2-propanon (3,4-MDP-2-P), safrol a safrolové oleje a při syntetizaci MDA se používá také piperonal (109).

Objemy zákonného obchodu dosáhly v roce 2004 v případě efedrinu 526 tun a v případě pseudoefedrinu 1 207 tun. Největší záchyty těchto chemikálií byly hlášeny ze Severní Ameriky a jihovýchodní Asie, ale obavy vyvolává rozšíření záchytů do všech regionů. Do Evropy se efedrin a pseudoefedrin pašuje zejména ze západní Asie. Za rok 2004 bylo v Evropě zadrženo 2,6 tun efedrinu a 1 kg pseudoefedrinu (110). Jednalo se převážně o záchyty malých množství z řady různých laboratoří. K většině z nich došlo v České republice, i když v Řecku bylo zadrženo velké množství efedrinu z Pákistánu.

Aktivity v rámci projektu Prism se v Evropě orientují na prevenci pašování 3,4-MDP-2-P a P-2-P do Evropské unie za účelem nezákonné výroby MDMA, resp. amfetaminu. V roce 2004 byly zaznamenány vůbec největší světové záchyty 3,4-MDP-2-P a P-2-P, přičemž v Evropě bylo zachyceno největší množství 3,4-MDP-2-P a ve Spojených státech pak největší množství P-2-P. Za rok 2004 dosáhl objem záchytů v Evropě 10 161 litrů 3,4-MDP-2-P (převážně v Nizozemsku a Belgii) a 9 297 litrů P-2-P (převážně v Polsku a Nizozemsku) (111).

Piperonal má řadu zákonných způsobů využití, ale může se také jednat o prekurzor pro výrobu 3,4-MDP-2-P, MDA nebo MDMA (INCB, 2006b). V období od listopadu 2004 do října 2005 bylo úřadem INCB ohlášeno přes 150 zásilek v celkovém objemu 3 800 tun (2006b). Největší záchyty piperonalu ohlásila za rok 2004 Čína (13 tun). V Evropě byly zadrženy 2,4 tuny, a to téměř celé množství v Rumunsku (112).

Záchyty safrolu jsou hlášeny ze všech částí světa, avšak zadržená množství jsou stále nízká, s výjimkou Číny, která hlásí záchyty přes 100 kg. V Evropě bylo v roce 2004 zadrženo 122 litrů safrolu, a to zejména v Lotyšsku, ale také v Litvě.

Prevalence a vzorce užívání

Průzkumy populace tradičně ukazují, že amfetaminy a extáze jsou po konopí nejběžněji užívanými nelegálními látkami, i když celková prevalence jejich užívání je nižší než u konopí. Užívání extáze si získalo oblibu v 90. letech 20. století, kdežto amfetaminy se užívají již mnohem déle.

Z členských států EU se míra užívání amfetaminů (113) a extáze zdá být poměrně vysoká pouze v několika málo zemích, a to v České republice, Estonsku a Spojeném království.


Obr. 4 Prevalence užívání amfetaminů v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let)

Obrázek 4

Poznámka:

Údaje jsou převzaty z nejaktuálnějších národních průzkumů dostupných v každém zemi v době hlášení. Další informace viz tabulky GPS-8 a GPS-11 ve Statistickém věstníku 2006.

Zdroje:

Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2005), převzato z průzkumů populace, zpráv nebo vědeckých článků.

tisk


Podle nedávných průzkumů provedených u dospělé populace (15–64 let) se v Evropě celoživotní prevalence užívání amfetaminů pohybuje od 0,1 do 5,9 %, s výjimkou Spojeného království (Anglie a Wales), kde tato hodnota činí 11,2 %. Nejméně jednou užilo amfetaminy v průměru 3,1 % všech dospělých Evropanů. Po Spojeném království jsou nejvyšší údaje hlášeny z Dánska (5,9 %), Norska (3,6 %) a Německa (3,4 %). Užití v posledním roce je mnohem nižší: v průměru 0,6 % (rozpětí 0–1,4 %). Na základě průzkumů provedených u běžné populace se odhaduje, že tuto látku v životě vyzkoušelo téměř 10 milionů Evropanů a přes 2 miliony užily amfetamin v průběhu předchozích 12 měsíců (114).

Mezi mladými dospělými (15–34 let) se uvádí zkušenost s užitím amfetaminu v rozmezí 0,1–9,6 %, přičemž Spojené království (Anglie a Wales) uvádí celoživotní prevalenci 16,5 % (což může být odrazem historického vývoje – viz níže). V polovině sledovaných zemí jsou hodnoty prevalence nižší než 4 %. Nejvyšší hodnoty po Spojeném království hlásí Dánsko (9,6 %), Norsko (5,9 %) a Německo (5,4 %). Amfetamin vyzkoušelo v průměru 4,8 % mladých Evropanů. Nejvyšší hodnoty prevalence užívání v posledním roce hlásí Dánsko (3,1 %) a Estonsko (2,9 %) (115). Odhaduje se, že v průběhu posledního roku užilo amfetamin 1,4 % mladých Evropanů (viz také obr. 4).

Extázi vyzkoušelo 0,2–7,1 % všech dospělých (průměr 2,6 %). Polovina zemí uvádí hodnoty prevalence do výše 1,8 % nebo nižší, zatímco nejvyšší prevalenci hlásí Česká republika (7,1 %) a Spojené království (6,7 %). Prevalence užívání extáze v posledním roce se pohybuje mezi 0,2 a 3,5 %, avšak polovina zemí hlásí prevalenci 0,5 % nebo méně. Odhaduje se, že extázi vyzkoušelo téměř 8,5 milionů Evropanů a že za poslední rok ji užily téměř 3 miliony osob.

Mezi mladými dospělými je v evropských zemích průměrná prevalence celoživotního užívání extáze 5,2 % a pohybuje se v rozmezí od 0,5 do 14,6 %, přičemž polovina zemí uvádí hodnotu pod 3,6 %. Nejvyšší prevalenci hlásí Česká republika (14,6 %), Spojené království (12,7 %) a Španělsko (8,3 %).


Obr. 5 Prevalence užívání extáze v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let)

Obrázek 5

Poznámka:

Údaje jsou převzaty z nejaktuálnějších národních průzkumů dostupných v každém zemi v době hlášení. Další informace viz tabulky GPS-8 a GPS-11 ve Statistickém věstníku 2006.

Zdroje:

Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (2005), převzato z průzkumů populace, zpráv nebo vědeckých článků.

tisk


Užívání extáze je jev související převážně s mládeží. Ve věkové skupině 15–24 let se celoživotní prevalence pohybuje od 0,4 do 18,7 %, přičemž nejvyšší hodnoty hlásí Česká republika (18,7 %) (116) a Spojené království (10,7 %). Hodnoty jsou vyšší u mužů (0,3–23,2 %) než u žen (0,4–13,9 %). Užití za poslední rok se pohybuje mezi 0,3 a 12 %, přičemž nejvyšší údaje hlásí Česká republika (12 %) a Estonsko (6,1 %) (obr. 5). Sedm zemí hlásí prevalenci za poslední měsíc nižší než 3 %. Prevalence bývá vyšší v městských oblastech, zejména pak mezi návštěvníky diskoték, klubů či tanečních akcí (viz vybrané téma –užívání drog v rekreačních zařízeních).

Z průzkumů provedených mezi studenty ve věku 15–16 let vyplývá, že prevalence celoživotního užívání extáze se v období 1995–2003 zvýšila a nejvyšší nárůst zaznamenala v České republice a ve většině nových členských států EU (117). Podle průzkumu ESPAD provedeného ve školách v roce 2003 (Hibell a kol., 2004) zůstala v šesti členských státech (Německo, Dánsko, Estonsko, Litva, Rakouska a Polsko) odhadovaná celoživotní prevalence užívání amfetaminu o 1 až 3 % vyšší než v případě extáze (118).

Pro srovnání v národním průzkumu o užívání drog a zdraví ve Spojených státech v roce 2004 uvádělo 4,6 % dospělých (ti byli definováni jako osoby ve věku od 12 let) celoživotní zkušenost s extází a 0,8 % uvedlo užití za poslední rok (pro srovnání činí příslušné údaje v EU 2,6 % a 0,9 %). Mezi mladými dospělými ve věku 16–34 let byla celoživotní zkušenost 11,3 % a prevalence užívání během uplynulého roku 2,2 % (v Evropě 5,2 % a 1,9 %) (119).

Celoživotní zkušenost s užíváním LSD se u dospělých pohybuje mezi 0,2 a 5,9 %, přičemž dvě třetiny zemí hlásí hodnoty prevalence mezi 0,4 a 1,7 %. U mladých dospělých (15–34 let) je celoživotní prevalence užívání LSD v rozmezí od 0,3 do 9 % a u věkové skupiny 15–24 let nepřekračuje 4,5 %. Ve věkové skupině 15–24 let je prevalence užívání této drogy vyšší než 1 % pouze v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a Bulharsku.

Trendy


Rámeček 10: Užívání metamfetaminu a související problémy

V mnoha částech světa, včetně USA, jihovýchodní Asie, Tichomoří a Afriky, byly hlášeny významné problémy s užíváním metamfetaminu (UNODC, 2006). Užívání metamfetaminu může vést k závažným zdravotním problémům, včetně psychózy a závislosti, a může být spojeno s riskantními vzorci chování, včetně některých, které mohou vést k přenosu HIV.

Z historického hlediska se užívání metamfetaminu v Evropě soustředilo do České republiky, kde se odhaduje, že je dvojnásobný počet (20 300) problémových uživatelů metamfetaminu (pervitinu) ve srovnání s počtem uživatelů opiátů (9 700). V posledních letech se stal metamfetamin na Slovensku nejčastější primární drogou mezi osobami poprvé žádajícími o léčbu a vysoká míra užívání metamfetaminu byla rovněž zjištěna u některých skupin populace v Maďarsku. Ve své zprávě pro síť Reitox uvedlo sedm dalších zemí (Dánsko, Francie, Lotyšsko, Slovinsko, Spojené království, Bulharsko a Norsko) zvýšení záchytů anebo užívání této drogy, především mezi častými návštěvníky klubů a večírků. V současné době nám dostupné informace neumožňují vyvodit pevné závěry o trendech užívání metamfetaminu v těchto zemích. Šíření metamfetaminu jinde ve světě a potenciál této drogy způsobovat závažné zdravotní problémy znamená, že v této oblasti je i nadále potřebná ostražitost.


Z nejnovějších výzkumů provedených v celé populaci vyplývá, že ve spotřebě amfetaminů a extáze, která v posledních letech vykazovala vzestupnou tendenci, možná dochází ke stabilizaci, nebo i poklesu. Ve Spojeném království i v dalších dvou členských státech EU, v nichž je spotřeba těchto drog relativně vysoká (tj. v České republice a ve Španělsku) se uvádí, že užívání amfetaminů mladými dospělými se nyní ustaluje, nebo dokonce klesá (120). Podobně je tomu v případě extáze, jejíž užívání se patrně stabilizuje, nebo dokonce klesá ve dvou zemích s nejvyšší prevalencí, tj. ve Španělsku a Spojeném království, i když to neplatí pro Českou republiku (121).

Údaje o žádostech o léčbu – amfetaminy a extáze (122)

Ačkoli se počet žádostí o léčbu v souvislosti s užíváním amfetaminů a extáze zvyšuje, tato forma užívání drog obvykle ve většině zemí nebývá primárním důvodem nástupu do protidrogové léčby (123). Důležitou výjimkou tvoří několik zemí, které hlásí významný podíl žádostí o léčbu v souvislosti s užíváním amfetaminu nebo metamfetaminu. V České republice, na Slovensku, ve Finsku a Švédsku se tyto drogy uvádějí v souvislosti se čtvrtinou až polovinou všech žádostí o léčbu (124). V České republice a na Slovensku se velká část ohlášených žádostí o léčbu týká primárního problému s metamfetaminem (viz rámeček o metamfetaminu). V zemích, v nichž uživatelé amfetaminů představují značnou část žadatelů o léčbu, užívá amfetamin jedna až dvě třetiny uživatelů injekčně (125).

Podle ohlášených údajů tvoří žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním extáze méně než 1 % všech žádostí ve většině zemí, s výjimkou Kypru, Maďarska, Irska a Turecka, v nichž uživatelé extáze představují 4–6 % všech klientů, kteří léčbu vyhledají.

Trendy užívání nových a nově se rozmáhajících drog

Odhady prevalence užívání nových nebo nově se rozmáhajících drog jsou mnohem nižší než v případě užívání zavedenějších nezákonných drog. Nové formy užívání drog bývají zpočátku přejímány několika jednotlivci, v rámci menších skupin obyvatel či na omezeném geografickém území nebo jen na určitých místech. V důsledku toho zjišťování a sledování nastupujících trendů vyžaduje odlišný přístup než sledování hlavních typů užívání drog.

Halucinogenní houby: případová studie nastupujícího trendu

Do nedávné doby bylo LSD nejčastěji užívanou halucinogenní látkou. Tento stav se může v současné době měnit vzhledem ke stále častějším zmínkám o halucinogenních houbách (126). Dostupnost halucinogenních hub se zřejmě zvýšila od konce 90. let 20. století, kdy se společně s dalšími „přírodními“ produkty začaly objevovat na trhu v tzv. „smart shopech“ (127) v Nizozemsku i jinde. Například ve Spojeném království v průběhu prvních několika let 21. století vzrostl počet obchodů prodávajících halucinogenní houby a v roce 2005 je podle odhadů v zemi prodávalo už okolo 300 obchodů a stánků. Rovněž se začal rozvíjet prodej halucinogenních hub přes internet, při němž se na stránkách (většinou holandských) prodávají čerstvé houby, sady pro jejich pěstování a výtrusy. Prodej halucinogenních hub probíhá online v řadě jazyků, zejména v angličtině, francouzštině a němčině, což ukazuje na širokou mezinárodní spotřebitelskou základnu.

Nedávné průzkumy provedené v EU u dospělé a školní populace naznačují, že mezi mladými lidmi ve věku 15–24 let se celoživotní prevalence užívání halucinogenních hub pohybuje od méně než 1 % do 8 % (128). V devíti členských státech EU je odhadovaná celoživotní prevalence užívání halucinogenních hub mezi studenty ve věku 15–16 let stejná jako odhadovaná celoživotní prevalence užívání extáze nebo vyšší (Hibell a kol., 2004). Existují však náznaky, že míra pokračujícího užívání je v případě halucinogenních hub nižší než v případě většiny ostatních drog. To je častým rysem užívání halucinogenních drog a svědčí to o skutečnosti, že mladí lidé tento typ drog obecně spojují s experimenty a málokdy se u nich pokračujícím užíváním vytvoří vzorce pravidelného užívání.

V souvislosti s užíváním halucinogenních hub se objevuje minimum zpráv o akutních či chronických zdravotních problémech, které by si vyžádaly zásah lékaře. Některé země však na užívání těchto halucinogenních látek mladými lidmi zareagovaly zavedením legislativních změn. Ačkoli jsou již účinné složky těchto hub, tj. psilocybin a psilocin, na mezinárodní úrovni kontrolovány Úmluvou OSN o psychotropních látkách z roku 1971, byl až donedávna výklad legálnosti či nelegálnosti látky obsažené v houbě často ponechán státním zástupcům, a to proto, aby se zabránilo stíhání majitelů pozemků, na nichž tyto houby rostou přirozeně. Za posledních pět let zpřísnilo svou legislativu týkající se těchto hub šest zemí (Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Nizozemsko a Spojené království). Změny provedené v těchto zemích rozšiřují zákaz i na halucinogenní houby, i když se zákonné kontroly vždy netýkají stejných hub či stavu přípravy.

Za rok 2004 byly hlášeny záchyty halucinogenních hub v České republice, Německu, Estonsku, Řecku, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, ve Švédsku a Norsku (129). Počet záchytů a objemy halucinogenních hub zachycených orgány činnými v trestním řízení bývají nízké a z těchto údajů nevyplývají žádné zjevné trendy.

GHB a ketamin

Gama-hydroxybutyrát (GHB) i ketamin se sledují poté, co se v roce 2000 objevily v EU obavy ze zneužívání těchto drog k rekreačním účelům (130). V březnu 2001 systém OSN pro kontrolu omamných látek přidal GHB na seznam mezinárodně kontrolovaných látek a od té doby díky tomu všechny členské státy EU novelizují svou legislativu týkající se této látky. Nedávno, v březnu 2006, doporučil úřad INCB, aby Světová zdravotnická organizace uspíšila vypracování svého posudku, aby bylo možné rozhodnout, zda by měl ketamin podléhat mezinárodní kontrole (INCB, 2006a). Na národní úrovni se téměř v polovině členských států EU zabývá ketaminem drogová legislativa namísto legislativy zdravotnické.

Omezené údaje o prevalenci, které máme o GHB a ketaminu k dispozici, naznačují, že se užívání těchto látek ve většině zemí stabilizovalo na nízké úrovni. Ze studií prováděných v populacích s vysokou prevalencí vyplývá, že i mezi pravidelnými rekreačními uživateli drog jsou patrně obě tyto drogy užívány méně často než jiné látky, jako např. amfetaminy, extáze, LSD a halucinogenní houby.


Rámeček 11: Rozhodnutí Rady o nových psychoaktivních látkách

Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizik a kontrole nových psychoaktivních látek (1) zavádí mechanismus pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, které mohou představovat hrozbu pro veřejné zdraví nebo sociální hrozbu, čímž umožňuje institucím Evropské unie a členských států jednat v případě, že se na evropské drogové scéně objeví jak nové omamné látky, tak nové psychotropní látky. Agentuře EMCDDA a Europolu v těsné spolupráci s jejich sítěmi – národními kontaktními místy sítě Reitox, respektive národními jednotkami Europolu – byla vymezena ústřední úloha při zjišťování a oznamování nových psychoaktivních látek. Rozhodnutí také upravuje hodnocení rizik spojených s těmito novými látkami, aby se opatření kontroly omamných a psychotropních látek (2) platná v členských státech případně vztahovala také na nové psychoaktivní látky. Rozhodnutí rozšiřuje a nahrazuje společnou akci z roku 1997 (3), která se soustředila výhradně na nové syntetické drogy. Rozhodnutí však zachovává přístup tří kroků, který pilotně ověřila společná akce: výměna informací/včasné varování, hodnocení rizik a rozhodování.

(1) Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV o výměně informací, hodnocení rizik a kontrole nových psychoaktivních látek bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. května 2005 (L 127/32–37) a nabylo účinnosti dne 21. května 2005. Rozhodnutí se vztahuje na látky, které v současnosti nejsou zařazeny do žádného seznamu látek úmluv OSN o kontrole drog z roku 1961 a 1971.

(2) V souladu s ustanoveními Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971.

(3) Společná akce ze dne 16. června 1997 týkající se výměny informací, hodnocení rizika a kontrole nových syntetických drog (Úř. věst. L 167, 25.6.1997).


Úmrtí a urgentní příjmy bez následného úmrtí jsou v souvislosti s užitím GHB či ketaminu hlášeny jen výjimečně. Údaje, které jsou v této oblasti k dispozici, jsou však omezeny neexistencí přesných a srovnatelných systémů pro záznam úmrtí a urgentních případů bez následného úmrtí souvisejících s užitím těchto látek. V souvislosti s GHB byla úmrtí hlášena ze dvou zemí, a to většinou ve spojení s jinou drogou. Městská zdravotnická služba v Amsterodamu zaznamenala nárůst v počtu urgentních příjmů bez následného úmrtí, které byly způsobeny užitím GHB, a to z 25 případů v roce 2000 na 98 v roce 2004, což je více než počet urgentních případů způsobených extází, amfetaminem, LSD či halucinogenními houbami. Ve Švédsku se počet detekcí GHB (nebo jeho prekurzorů GBL a 1,4-BD) ve vzorcích tělních tekutin zvýšil z 24 případů v roce 1997 na 367 v roce 2004. Ve Švédsku byla rovněž hlášena úmrtí spojená s GHB: v letech 1996–2004 byla droga zjištěna v 36 případech úmrtí souvisejících s drogami, k devíti z nichž došlo v roce 2004. V Anglii a Walesu bylo GHB v roce 2003 uvedeno ve zprávě soudního lékaře o třech úmrtích, přičemž u jednoho úmrtí bylo GHB jedinou zmíněnou drogou (ONS, 2006). Toxikologické informace z jedné nemocnice ve Spojeném království, která pokrývá širokou spádovou oblast, však uvádějí, že GHB bylo mezi květnem a prosincem 2005 zjištěno v případě pěti úmrtí (131).

Jelikož je GHB rozpustné ve vodě či alkoholu a vzhledem k jeho potenciálním účinkům vyvolávajícím fyzickou bezmocnost a častou následnou amnézii, vznikají obavy z jeho zneužití při sexuálním útoku za pomoci drogy (znásilnění známou osobou, tzv. „date rape“). Jelikož však může existovat řada neohlášených případů a protože soudních důkazů je málo a podobné zločiny se obtížně prokazují, nemáme dostatek solidních dat o rozšířenosti tohoto jevu. Pro zhodnocení povahy a rozsahu tohoto možného nežádoucího vývoje je proto zapotřebí dalšího výzkumu.

Opatření ve věci nových drog

Přechod od společné akce z roku 1997 k novému rozhodnutí Rady (2005/387/JVV), které společnou akci nahradilo, proběhl v roce 2005 hladce a bez jakéhokoli narušení výměny informací. EMCDDA a Europolu bylo oficiálně poprvé oznámeno 14 nových psychoaktivních látek. Jedná se vesměs o psychotropní (syntetické) drogy podobné látkám uvedeným v seznamech I a II Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Tyto nové látky patří do tří hlavních chemických skupin – fenetylaminy, tryptaminy a piperaziny. Různé látky z těchto skupin byly už dříve hlášeny prostřednictvím systému včasného varování, který v současné době provádí jejich sledování (132).


Rámeček 12: Vývoj v užívání drog v rámci rekreačních zařízení, Výroční zpráva EMCDDA za rok 2006: vybraná témata

Užívání drog a rekreační aktivity mladých lidí bývají často spjaty. Konkrétně studie zaměřené na mladé lidi navštěvující hudební a taneční akce soustavně hlásí mnohem vyšší odhady prevalence užívání drog než v průzkumech běžné populace, přičemž často je hlášena zvláště vysoká míra užívání stimulantů. Lze rozdíly mezi zeměmi vysvětlit rozmanitostí komerční nabídky nočního života, hudební kultury, dostupností drog a disponibilního příjmu? Těmito otázkami se zabývá následující vybrané téma.

Nový vývoj v propagaci rekreačních drog prostřednictvím internetu a v samotném rekreačním užívání drog přináší nové výzvy v oblastech politiky, prevence a snižování rizik. Zabýváme se jimi v tomto vybraném tématu, které zároveň podrobně shrnuje inovativní drogovou prevenci a iniciativy ke snižování rizik, které byly zavedeny v EU během posledního desetiletí jako odpověď na komplexní problém interakce aktivit ve volném čase a užívání drog mladými lidmi.

Toto vybrané téma je k dispozici pouze v angličtině v tištěné verzi a na internetu (http://issues06.emcdda.europa.eu).


Nejvýznamnější nový posun v roce 2005 představovalo objevení a rychlé rozšíření nové psychoaktivní látky 1-(3-chlorfenyl)piperazinu (mCPP). mCPP je piperazin s nahrazeným arylem, stejně jako benzylpiperazin (BZP), což je látka sledovaná prostřednictvím systému včasného varování od roku 1999. První oficiální upozornění na detekci mCPP bylo EMCDDA a Europolem přijato v únoru/březnu 2005 a týkalo se vzorků získaných ve Francii a Švédsku. Do konce roku 2005 byly tablety obsahující mCPP zadrženy orgány činnými v trestním řízení či zjištěny v souvislosti s nejrůznějšími volnočasovými aktivitami (tanečními či hudebními festivaly pod širým nebem, tanečními kluby apod.) takřka ve všech členských státech. Tablety téměř vždy svým vzhledem připomínají extázi a jako extáze se také podle všeho prodávají. Droga je k dispozici především ve formě tablet a subjektivní účinky mCPP a MDMA jsou do jisté míry srovnatelné (Bossong a kol., 2005). Navíc se mCPP často nachází v kombinaci s MDMA. Protože je nepravděpodobné, že by k tomu došlo náhodnou kontaminací, zdá se, že úmyslným přidáním mCPP se mají účinky MDMA umocňovat či upravovat. V rámci EU prakticky neexistuje specifická poptávka po mCPP či trh s touto látkou.

Od roku 1997, kdy se prostřednictvím systému včasného varování začaly sledovat nové (syntetické) drogy, je mCPP v členských státech EU z hlediska zjištěných případů rozšířenější než jakákoli jiná nová psychoaktivní látka. V rozmezí jednoho roku byla zjištěna ve 20 členských státech, jakož i v Rumunsku a Norsku.

V souladu s rozhodnutím Rady vydaly EMCDDA a Europol ve společné zprávě doporučení neprovádět formální hodnocení rizik, jelikož existují důkazy, že se mCPP používá při výrobě alespoň jednoho léčivého přípravku. Zároveň však také konstatovaly, že ačkoli v současnosti existuje minimum důkazů o závažných zdravotních a sociálních rizicích souvisejících s mCPP, musí tato otázka zůstat otevřená vzhledem k neexistujícímu důkladnému vědeckému hodnocení rizik.


(81) Viz „Interpretace údajů o záchytech drog a o trhu“.

(82) Počet zlikvidovaných laboratoří, nahlášený z různých zemí, svědčí kromě počtu výroben také o aktivitách a prioritách orgánů činných v trestním řízení a o evidenční praxi.

(83) Tuto situaci je třeba porovnat s dosud chybějícími údaji ze Spojeného království za rok 2004, jakmile budou k dispozici. Údaje jak o počtu záchytů amfetaminů, tak o jejich množství zadrženém v roce 2004 nebyly k dispozici za Irsko a za Spojené království. Údaje o množství amfetaminů zadrženém v roce 2004 nebyly k dispozici za Slovinsko. Údaje o počtu záchytů amfetaminů nebyly za rok 2004 k dispozici za Nizozemsko. Za účelem odhadů byla chybějící data za rok 2004 nahrazena údaji za rok 2003. Údaje o množství zadrženém v roce 2004, které byly předloženy Nizozemskem, byly pouze odhadem, který nebylo možno zahrnout do analýzy trendů do roku 2004.

(84) Viz tab. SZR-11 ve Statistickém věstníku 2006.

(85) Viz tab. SZR-12 ve Statistickém věstníku 2006.

(86) Viz tab. PPP-4 ve Statistickém věstníku 2006.

(87) Výchozím rokem pro určení hodnoty peněz je ve všech zemích považován rok 1999.

(88) Za období 1999–2004 byly o cenách amfetaminů za alespoň tři po sobě následující roky k dispozici údaje v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Švédsku, Spojeném království, Bulharsku, Turecku a Norsku.

(89) Viz tab. PPP-8 ve Statistickém věstníku 2006. Upozorňujeme, že nahlášené průměrné hodnoty čistoty amfetaminu v sobě mohou skrývat značné odchylky v čistotě analyzovaných vzorků.

(90) Za období 1999–2004 byly údaje o čistotě amfetaminů za alespoň tři po sobě následující roky k dispozici v Belgii, Německu, Estonsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Finsku, Spojeném království, Turecku a Norsku.

(91) Data za rok 2004 poskytnutá Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem neumožňují rozlišení záchytů metamfetaminu a amfetaminu, zatímco Irsko a Spojené království neposkytly za rok 2004 údaje o záchytech drog, takže je obtížné zjistit, zda v těchto pěti zemích došlo v roce 2004 k nějakým záchytům metamfetaminu.

(92) Viz tab. PPP-4 ve Statistickém věstníku 2006.

(93) Viz tab. PPP-8 ve Statistickém věstníku 2006.

(94) Tuto situaci je třeba porovnat s dosud chybějícími údaji ze Spojeného království za rok 2004, jakmile budou k dispozici. Údaje jak o počtu záchytů extáze, tak o množství extáze zadrženém v roce 2004 nebyly k dispozici za Irsko a Spojené království. Údaje o počtu záchytů extáze nebyly za rok 2004 k dispozici za Nizozemsko. Za účelem odhadů byla chybějící data za rok 2004 nahrazena údaji za rok 2003. Údaje o množství zadrženém v roce 2004, které byly předloženy Nizozemskem, byly pouze odhadem, který nebylo možno zahrnout do analýzy trendů do roku 2004.

(95) Viz tab. SZR-13 ve Statistickém věstníku 2006.

(96) Viz tab. SZR-14 ve Statistickém věstníku 2006.

(97) Viz tab. PPP-4 ve Statistickém věstníku 2006.

(98) Výchozím rokem pro určení hodnoty peněz je ve všech zemích považován rok 1999.

(99) Pro období 1999–2004 byly údaje o cenách extáze za alespoň tři po sobě následující roky k dispozici v Belgii, České republice, Německu, Španělsku, Francii, Irsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Spojeném království, Bulharsku, Turecku a Norsku.

(100) Toto rozpětí vychází z údajů získaných pouze z několika zemí, konkrétně z Dánska, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska.

(101) Tuto situaci je třeba porovnat s dosud chybějícími údaji ze Spojeného království za rok 2004, jakmile budou k dispozici. Údaje jak o počtu záchytů LSD, tak o množství LSD zadrženém v roce 2004 nebyly k dispozici za Irsko a za Spojené království. Údaje o počtu záchytů LSD nebyly k dispozici za Kypr, Nizozemsko, Polsko a Bulharsko. Za účelem odhadů byla chybějící data za rok 2004 nahrazena údaji za rok 2003. Údaje o množství zadrženém v roce 2004, které byly předloženy Nizozemskem, byly pouze odhadem, který nebylo možno zahrnout do analýzy trendů do roku 2004.

(102) Viz tab. SZR-15 ve Statistickém věstníku 2006.

(103) Viz tab. SZR-16 ve Statistickém věstníku 2006.

(104) Viz tab. PPP-4 ve Statistickém věstníku 2006.

(105) Výchozím rokem pro určení hodnoty peněz je ve všech zemích považován rok 1999.

(106) Pro období 1999–2004 byly údaje o cenách LSD za alespoň tři po sobě následující roky k dispozici v České republice, Německu, Španělsku, Francii, Irsku, Litvě, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Spojeném království, Rumunsku a Norsku.

(107) Projekt Synergy sloučil projekty CASE a Genesis, které byly zahájeny v roce 2002.

(108) Kolektivní harmonizovaná iniciativa v oblasti amfetaminů CHAIN (Collaborative Harmonised Amphetamine Initiative) je iniciativou kriminologické profilace, která nahradila pilotní projekt CASE.

(109) Všechny jsou uvedeny v seznamu I úmluvy z roku 1988.

(110) Údaje o záchytech neobsahují množství ze zadržených zásilek.

(111) Údaje o záchytech neobsahují množství ze zadržených zásilek.

(112) Údaje o záchytech neobsahují množství ze zadržených zásilek.

(113) V rámci průzkumů mezi veřejností zahrnují údaje u „užívání amfetaminů“ v jedné kategorii užívání jak „amfetaminu“, tak „metamfetaminu“.

(114) Podrobnosti týkající se metody výpočtu viz poznámka pod čarou (53).

(115) Viz obr. GPS-15 a GPS-16 ve Statistickém věstníku 2006.

(116) V České republice byla zkoumána věková skupina 18–24 let.

(117)  Viz obr. EYE-2 (část i) ve Statistickém věstníku 2006.

(118) Viz obr. EYE-2 (část vi) ve Statistickém věstníku 2006.

(119) Zdroj: SAMHSA, Úřad aplikovaných studií, 2004 National Survey on Drug Use and Health (Celonárodní průzkum užívání drog a zdraví za rok 2004) (http://oas.samhsa.gov/nsduh.htm#nsduhinfo). Upozorňujeme, že věkové rozpětí „všech dospělých“ v americkém průzkumu (12 let a více) je širší než je standardní věkové rozpětí v evropských průzkumech (15–64). Údaje pro skupinu „mladých dospělých" (16–34 let) z amerického průzkumu byly přepočteny agenturou EMCDDA.

(120) Viz obr. GPS-6 a GPS-17 ve Statistickém věstníku 2006.

(121) Viz obr. GPS-8, GPS-18 a GPS-30 ve Statistickém věstníku 2006.

(122) Viz poznámka pod čarou (70).

(123) Viz obr. TDI-1 ve Statistickém věstníku 2006.

(124) Viz tab. TDI-5 ve Statistickém věstníku 2006.

(125) iz tab. TDI-17 (část iii) ve Statistickém věstníku 2006.

(126) V této zprávě se termínem halucinogenní houby označují pouze houby obsahující psychoaktivní látky psilocybin a psilocin. Druhy hub obsahující jiné psychoaktivní látky se užívají méně často. Další informace viz tematický dokument EMCDDA o halucinogenních houbách (www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=400).

(127)  Tyto obchody prodávají legální, převážně přírodní produkty, včetně halucinogenních hub.

(128) Údaje EMCDDA z evropského vzorového dotazníku. Údaje o halucinogenních houbách poskytuje jedenáct členských států (Česká republika, Dánsko, Německo, Francie, Irsko, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Finsko, Spojené království).

(129) Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox (Německo, Estonsko, Nizozemsko, Norsko) a dotazník sítě včasného varování EMCDDA (Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko).

(130) Zpráva společné akce o hodnocení rizik z roku 2000.

(131) Informace ze systému včasného varování. Poměrně vysoký počet úmrtí uvedený v souvislosti s GHB v této zprávě patrně svědčí o výzkumném zájmu nemocničních laboratoří o GHB.

(132) Z devíti nových syntetických drog, u nichž bylo mezi lety 1997 a 2004 v rámci společné akce provedeno hodnocení rizik, patřilo šest látek, u kterých byla následně stanovena kontrola na úrovni EU, k fenetylaminům.