Глава 3
Канабис

Предлагане и достъпност

Производство и търговия

Канабисът остава най-масово произвежданият и продаван растителен незаконен наркотик в целия свят (CND, 2006).

Мащабно производство на канабис смола е съсредоточено само в няколко страни и по-специално в Мароко, но също и в Пакистан и Афганистан. Общото световно производство на канабис смола се изчислява на 7 400 тона годишно (CND, 2006). ). По-голямата част от канабис смола, която се употребява в ЕС, е с произход от Мароко; тя влиза като контрабандна стока основно през Иберийския полуостров, въпреки че Холандия е важен второстепенен разпределителен център за по-нататъшното й транспортиране до страните от ЕС. Отглеждането на канабис в Мароко бе изследвано за втори път през 2004 г. и заключенията са, че има 10 % намаление спрямо 2003 г., което в голяма степен се дължи на намесата на правителството. През 2004 г. общата площ, на която се е отглеждал канабис е била 120 500 хектара в района на Риф, което съответства на потенциален обем на производство от 2 760 тона канабис смола (Службата за наркотиците и престъпността на ОН (UNODC) и правителството на Мароко, 2005).


Каре 6: Тълкуване на конфискациите и друга пазарна информация

Конфискациите на наркотици в дадена страна обикновено се смятат за индиректен индикатор за предлагането и достъпността до наркотиците, въпреки че те също са отражение на наличните ресурси в областта на правоприлагането, на приоритетите и стратегиите, както и на уязвимостта на трафикантите от националните и международните мерки за намаляване на предлагането, и практиката в отчитането. Конфискуваните количества понякога варират в широки граници в две последователни години, например когато в дадена година при малко на брой конфискации са иззети много големи количества. Поради тази причина броят на конфискациите понякога е по-добър индикатор за тенденциите. Във всички страни броят на конфискациите включва една голяма част конфискации на малки количества на равнище продажба на дребно (на улицата). Когато са известни, произходът и предназначението на иззетите наркотици могат да бъдат индикатор за маршрутите, по които се извършва незаконната търговия и за зоните на производството. Цената и чистотата/силата на действие на наркотиците на равнище продажба на дребно се отчитат от повечето държави-членки. Все пак данните идват от много различни източници, които не винаги са съпоставими и това затруднява точните сравнения между отделните страни.


Други страни, споменати също през 2004 г. като страни на произход на канабис смола, иззета в ЕС, включват Албания, Португалия, Сенегал, Афганистан, Пакистан и страните от Централна Азия (национални доклади от мрежата Reitox, 2005; WCO, 2005; INCB, 2006a).

Потенциалното световно производство на растителен канабис през 2003 г. се изчислява на над 40 000 тона (CND, 2005), като неговият произход е от различни страни по света. Съобщава се, че конфискуваният в ЕС през 2004 г. растителен канабис е с произход от различни страни, предимно Холандия и Албания, но също и Ангола, Южна Африка, Ямайка и Тайланд (национални доклади от мрежата Reitox, 2005; WCO, 2005; INCB, 2006). Освен това в повечето държави-членки на ЕС се отглеждат (в закрити помещения и на открито) и произвеждат местни продукти от канабис.

Конфискация

През 2004 г. в света са иззети общо 1 471 тона канабис смола и 6 189 тона растителен канабис. По-голямата част от иззетата смола канабис е в Западна и Централна Европа (74 %) и в Югозападна Азия и Близкия и Среден Изток (19%), докато конфискуваните количества растителен канабис са били съсредоточени предимно в Северна Америка (54 %) и Африка (31 %) (UNODC, 2006).

Според оценките през 2004 г. в ЕС са регистрирани 275 000 конфискации на канабис смола, възлизащи на 1 087 тона. Повечето конфискации продължават да се отчитат в Испания (в която са регистрирани около половината от всички конфискации и около три четвърти от общото конфискувано количество в ЕС), следвана от Франция и Обединеното Кралство (40). Въпреки че броят на конфискациите на смола в ЕС в периода между 1999 г. и 2003 г. като цяло е намалял, тенденциите, които се отчитат в докладващите страни показват увеличение на равнище ЕС през 2004 (41). Общото количество заловена смола в ЕС в периода 1999-2004 г. непрекъснато сe увеличава, въпреки че през 2004 г. по-голямата част от страните (без Испания) отчитат намаление (42).

Растителен канабис се конфискува по-рядко в ЕС; според оценките през 2004 г. е имало 130 000 конфискации, възлизащи на 71 тона, като повечето от тях са извършени в Обединеното кралство (43). Броят на конфискациите на растителен канабис в ЕС се увеличава постоянно от 1999 г. насам (44), въпреки че след 2001 г. конфискуваните количества намаляват в страните, които отчитат такива данни (45). Картината е предварителна, тъй като все още липсват данни за 2004 г. за Обединеното кралство.

Според оценките, през 2004 г. 12 800 конфискации в ЕС и в страните-кандидатки доведоха до изземване на около 22 милиона растения канабис и 9.5 тона растителен канабис, като най-големите конфискувани количества са в Турция (46). Броят на конфискуваните растения канабис от 1999 г. насам се увеличава и въз основа на данните от страните, продължава да се увеличава и през 2004 г.

Цена и сила на действие

През 2004 г. средната цена на дребно на канабис смола в ЕС варираше от 2.3 евро на грам в Португалия до над 12 евро на грам в Норвегия, докато цената на растителния канабис беше в рамките от 2.7 евро на грам в Португалия до 11.6 евро на грам в Малта, като повечето страни отчитат цени на продукти от канабис в границите от 5 до 10 евро на грам (47).

Средните цени на канабис смола, коригирани спрямо инфлацията (48), са намалели в периода 1999–2004 г. във всички страни, които отчитат такива данни (49), с изключение на Германия и Испания, където цените са се запазили постоянни, както и на Люксембург, където се наблюдава слабо увеличение. Средните цени на растителния канабис от неопределен вид или от внос, коригирани спрямо инфлацията (50), също са намалели за този период от време в повечето страни, които отчитат такива данни, но са се запазили постоянни в Испания и Холандия и са се увеличили в Германия, Латвия, Люксембург и Португалия. Само две са страните, които отчитат средна цена на растителен канабис местно производство - Холандия и Обединеното кралство, и в двете тези цени са намалели.

Силата на действие на продуктите от канабис се определя по съдържанието на Δ9- тетрахидроканабинол (THC), който е основната активна съставка (ЕЦМНН, 2004b). През 2004 г. се отчита средно съдържание на ТНС в смолата канабис, продавана на дребно, в рамките от под 1 % (България) до 16.9 % (Холандия), докато силата на действие на растителния канабис варира от 0.6 % (Полша) до 12.7 % (Англия и Уелс) (51). Силата на действие на растителния канабис-местно производство се отчита на 17.7 % в Холандия (52).

Разпространение и модели на употреба


Каре 7: Приблизителни оценки за употребата на наркотици сред населението

Употребата на канабис сред общото население или учениците се изчислява посредством проучвания, които правят приблизителни оценки за дела на хората, които обявяват, че са използвали наркотици в продължение на определени периоди от време – някога през живота, през изминалата година или през последния месец.

ЕЦМНН, съвместно с националните експерти, разработиха набор от общи ключови позиции („Европейския примерен въпросник” (ЕПВ)), който да бъде ползван при проучванията сред възрастни и той бе приложен в по-голямата му част от държавите-членки на ЕС. Подробна информация за ЕПВ е дадена в „Ръководство за извършване на проучвания за употребата на наркотици сред общото население” (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1380). Все пак има някои различия между страните по отношение на методологията и годината на събиране на данните, и дребните различия между страните трябва да се тълкуват предпазливо (1).

„Употребата някога през живота” има ограничена стойност за оценката на текущата употреба на наркотици сред възрастните (въпреки че се смята за добър индикатор при учениците), но може да даде задълбочена представа за моделите на употреба. “Употребата през изминалата година” и „употребата през последния месец” по-точно отразяват текущото положение, като последната има повече тежест сред хората, които често употребяват наркотика.

Проектът за Европейското училищно проучване за употребата на алкохол и други наркотици (ESPAD) е важен източник на информация за употребата на наркотици и алкохол сред учениците в Европа и е безценен за регистриране на тенденциите във времето. Проучвания ESPAD са провеждани през 1995 г., 1999 г. и 2003 г. Следващото проучване ще бъде осъществено през 2007 г.

ESPAD ползва стандартизирани методи и инструменти върху представителни за страните извадки сред ученици на възраст 15-16 години, за да има съпоставимост на резултатите. С всяко следващо проучване участието в ESPAD се увеличава, като през 1995 г. участваха 26 европейски страни, през 1999 г. – 30, а през 2003 г. - 35, включително 22 държави-членки на ЕС и четири страни-кандидатки (България, Хърватия, Румъния и Турция). Въпросите в проучването са фокусирани върху употребата на алкохол и на незаконни наркотици, със стандартните времеви рамки и честота на употребата.

Информация за проучването ESPAD и докладите от него са на разположение на уеб сайта на ESPAD (www.espad.org).

(1) За повече информация за методологията на проучванията сред населението и за използваната методология във всяко национално проучване, вижте статистическия бюлетин 2006.


Канабисът е най-често използваната незаконна субстанция в Европа. През 1990-те години употребата му нарасна в почти всички страни на ЕС, особено сред младежите, включително учениците.

По приблизителни оценки около 65 милиона от възрастните в Европа, тоест около 20 % от хората на възраст между 15 и 64 години, са опитвали този наркотик поне веднъж (53), въпреки че не трябва да се забравя, че повечето от тях вече не го употребяват. Цифрите за страните варират в широки граници – от 2 % до 31 %, като най-ниски са стойностите в Малта, България и Румъния, а най-високи в Дания (31 %), Испания (29 %), Франция (26 %) и Обединеното кралство (30 %) (54). От 25-те страни, за които разполагаме с информация, 13 посочват разпространение на употребата някога през живота в диапазона 10–20 % (55).

Употребата през изминалата година е подчертано по-ниска от тази през живота. По приблизителнии оценки около 22.5 милиона възрастни европейци са употребявали канабис през изминалата година, или около 7 % от хората на възраст между 15 и 64 години. Цифрите за страните варират в границите от 1 % до 11 %, като най-ниски стойности се отчитат от Гърция, Малта и България, а най-високи от Испания (11.3 %), Франция (9.8 %) и Обединеното кралство (9.7 %) (56).

Приблизителните оценки за употребата през последния месец по-точно отразяват редовната употреба на наркотика. По приблизителни оценки 12 милиона възрастни европейци са употребявали наркотика през последните 30 дни, което представлява около 4 % от възрастните. Цифрите за страните варират в границите от 0.5 % до 7.5 %, което е 15-кратна разлика. Най-ниските цифри се отчитат в Литва, Малта, Швеция и България, а най-високите в Чехия (4.8 %), Испания (7.6 %) и Обединеното кралство (5.6 %) (57).

Употребата на незаконни наркотици, включително на канабис, се среща предимно сред младежите. През 2004 г. между 3 % и 44 % от европейците на възраст между 15 и 34 години съобщават, че са опитвали канабис, 3–20 % са го употребявали през последната година и 1.5–13 % са го употребявали през последния месец, като най-високите цифри отново се отчитат в Чехия, Испания и Обединеното кралство. Средните стойности за европейците от тази възрастова група са 32 % за употреба някога през живота, 14 % за употреба през последната година (в сравнение с 2 % при хората на възраст от 35 до 64 години) и над 7 % за употреба през последния месец (в сравнение с 1 % при хората на възраст от 35 до 64 години) (58).

Употребата на канабис е още по-висока сред 15- до 24-годишните, като разпространението на употребата някога през живота е в диапазона 3 % до 44 % (повечето страни отчитат стойности от порядъка на 20–40 %), употребата през последната година е в диапазона 4 % - 28 % (в повечето страни 10–25 %) (Фигура 2), а употребата през последния месец е в диапазона 1 % - 15 % (в повечето страни 5–12 %), като стойностите сред мъжете са по-високи от тези при жените. В новите държави-членки равнищата на употреба на канабис сред младите възрастни на възраст 15–24 години обикновено са в същия диапазон като тези за 15-те стари държави-членки, но сред по-възрастните стойностите на употребата съществено намаляват (59).

За сравнение, през 2004 г. в националното проучване за употребата на наркотици и здравето в САЩ (60) 40.2 % от възрастното население (определено като населението на възраст 12 и повече години) съобщават, че са употребявали някога през живота, в сравнение със средната стойност от около 20 % за ЕС. Това е повече дори от онези европейски страни, които са с най-високи стойности за употреба някога през живота (Дания 31.3 % и Обединеното кралство 29.7 %), въпреки че разликата в приблизителните оценки за употребата през последната година не е така голяма - тази стойност е 10.6 % в Съединените щати, а средната за Европа е 7 %, като няколко европейски страни отчитат стойности близки до тези в Съединените щати.


Фигура 2 Разпространение на употребата на канабис през изминалата година сред младите възрастни (на възраст 15–34 години и 15–24 години)

Забележка:

Данните са от последните национални проучвания, които са били на разположение във всяка от страните по време на отчитането. За допълнителна информация вижте Таблици GPS-8, GPS-11 и GPS-18 в статистическия бюлетин 2006.

Източници:

Национални доклади от мрежата Reitox (2005), като данните са снети от проучвания сред населението, доклади или научни материали.

отпечатване


Пет държави-членки на ЕС (Белгия, Испания, Италия, Кипър и Обединеното кралство) отчетоха данни от националните проучвания в училищата, а България отчете данни от проучвания в училищата, направени в два големи града на страната. Като цяло картината за употребата на канабис сред учениците в Европа остава непроменена. Най-високи стойности за разпространение на употребата на канабис някога през живота сред 15- и 16-годишните ученици отчитат Чехия и Испания (съответно 44 % и 41 %). Страните, в които стойностите са по-високи от 25 % са Германия, Италия, Холандия, Словения и Словакия (27–28 %) и Белгия, Франция, Ирландия и Обединеното кралство, където разпространението на употребата някога през живота е в диапазона от 32 % до 40 %. Най-ниските приблизителни оценки за разпространение на употребата някога през живота (под 10 %) се набюдават в Гърция, Кипър, Швеция, Румъния, Турция и Норвегия (61).

Приблизителните стойности за разпространението на употребата сред 15- и 16-годишните ученици не трябва да се обобщават и за по-големите ученици, тъй като при съвсем малко увеличаване на възрастта понякога се наблюдава силно увеличение на разпространението на употребата. Сред 17- и 18-годишните приблизителните оценки за разпространението на употребата някога през живота достига над 50 % в Чехия, Испания и Франция (62). А в Швеция, където разпространението на употребата е ниско в сравнение с много други държави-членки, приблизителната оценка за употребата на канабис някога през живота сред 17- и 18-годишните ученици е 14 % и е повече от два пъти по-висока от тази сред 15- до 16-годишните (6 %) (63).

Модели на употребата на канабис

Употребата на канабис е повече инцидентна или се прекъсва известно време след започването. Средно 33 % от европейците, които някога са опитвали канабис, са го употребявали и през последната година, докато само 16 % са го употребявали през последните 30 дни. Тези процентни стойности, които са известни като „стойности на продължаване на употребата”, са различни за различните страни и варират в диапазона от 20 % до 45 % за продължаване на употребата през последната година и от 10 % до 25 % за продължаване на употребата през последните 30 дни (64).


Каре 8: Последици за здравето от употребата на канабис

През последните години силно се увеличи равнището на безпокойството във връзка с потенциалните социални и здравни последици от употребата на канабис. Въпреки че наличните сведения не дават ясно и категорично познание по тези въпроси, могат да се направят някои заключения. Очевидно е, например, че интензивната употреба на канабис е свързана с психични заболявания, но въпросът за съпътстващата заболеваемост се преплита с въпросите за причините и следствието. Сложните аспекти на тази обвързаност са проучени и разгледани в една монография на ЕЦМНН, която скоро предстои да излезе.

Фактът, че интензивната употреба на канабис често съпътства умствени проблеми, които не са характерни за наркотиците, има практически последици. Когато се съставя план за терапията на употребяващи канабис, за клиничните специалисти понякога е трудно да решат дали да започнат с лечението на проблемната употреба на наркотици или на проблема с душевното здраве. Проучванията за ефекта от лечението на проблемната употреба на канабис все още са оскъдни, а малкото съществуващи обхващат само специфични психосоциални видове терапия. Всички останали разновидности на лечението или изобщо не са изследвани, или са изследвани в недостатъчна степен. Поради това липсват сведения за ефикасността и ефективността на тези видове лечение.


Въпреки че употребата на канабис до голяма степен е съсредоточена сред младежите, от данните за Испания и Обединеното кралство се пораждат някои предположения, че хората вероятно продължават да използват този наркотик и във възрастта на 30-те и 40-те си години. Възможно е това да е една важна дълготрайна промяна в моделите на употреба на канабис, която заслужава по-подробно разглеждане.

Както и при останалите незаконни наркотици, употребата на канабис е подчертано по-висока сред мъжете, отколкото при жените. Разликата е по-силно изразена когато се касае за употреба през последната година или последния месец, отколкото за употреба някога през живота, но разликите са по-малки сред младежите, отколкото сред по-възрастните (вж. избрания материал за половите различия). Също така, употребата на канабис се среща по-често в градските райони или в гъсто населените райони. Съществуват предположения, че употребата се разпространява към по-малките градове или селските райони и Полша документира тази тенденция в националния си доклад 2005.

Въпреки увеличаващите се опасения за редовна или интензивна форма на употреба на канабис (65), информацията на европейско равнище е много ограничена. По груба приблизителна оценка, направена в годишния доклад 2004 (EMCDDA, 2004a), 1 % от възрастните европейци, или около 3 милиона души вероятно употребяват канабис ежедневно или почти всеки ден. Няколко страни отчитат увеличаване на редовната или интензивна употреба на канабис, но само Испания отчита такива данни за ежедневната употреба, като се наблюдава увеличение между 1997 и 1999 г. (0.7–0.8 % от възрастните) и през 2001 г. (1.5 %), последвано от стабилизиране през 2003 г. (1.5 %). Би било полезно да има информация и от други страни и за конкретни възрастови групи (напр. 15–24 годишните). Според заключенията на френското проучване от 2003 г. ESCAPAD, 14 % от 17- до 18-годишните (9 % от момичетата и 18 % от момчетата) могат да се считат за застрашени от проблемна употреба според специалната скала (CAST). Други страни също работят по разработването на скали за оценка на интензивната форма на употреба на канабис (Германия, Холандия, Полша и Португалия) и ЕЦМНН насърчава съвместната дейност в тази област.

Тенденции в употребата на канабис сред възрастните

Проследяването на дългосрочните тенденции в употребата на наркотици в Европа се затруднява от липсата на надеждна времева поредица от данни. Въпреки това, от началото на 1990-те години все повече страни започнаха да извършват проучвания и днес някои от тях започват да предоставят ценни познания за тенденциите с течение на времето.

Обикновено се смята, че употребата на канабис започва да се разпространява в някои европейски страни през 1960-те години и става популярна през 1970-те и 1980-те години. Последните национални проучвания показват значително разпространение на употребата някога през живота сред 45- до 54-годишните в Дания, Германия, Испания, Франция, Холандия, Швеция и Обединеното кралство, което показва, че употребата на канабис в значителна степен е започнала в края на 1960-те и през 1970-те години. Един анализ на започването на употребата на канабис установи чувствително увеличаване на употребата в Испания през 1970-те години, в Германия (Западна) през 1980-те години и в Гърция през 1990-те години (66). Данните за Швеция документират едно относително високо равнище на експериментиране сред войниците на задължителна военна служба през 1970-те години (15–20 %).


Фигура 3 Тенденции в разпространението на употребата на канабис през изминалата година сред младите възрастни (15–34 годишни)

Фигура 3

Забележка:

Данните са от последните национални проучвания, които са били на разположение във всяка от страните по време на отчитането. За допълнителна информация вижте Таблица GPS-4 в статистическия бюлетин 2006.

Източници:

Национални доклади от мрежата Reitox (2005), като данните са снети от проучвания сред населението, доклади или научни материали.

отпечатване


Националните и местни проучвания сред домакинствата, в казармите и в училищата показват, че употребата на канабис чувствително се е увеличила през 1990-те години в почти всички страни на ЕС, особено сред младежите. Това увеличение продължи доскоро в почти всички страни, въпреки че са налице признаци на стабилизиране, а в някои случаи дори на намаляване.

В Обединеното кралство употребата напоследък на канабис сред младите възрастни (на възраст между 15 и 34 години) в началото на 1990-те години беше най-високата в Европа, но бавно намаля в периода между 1998 г. и 2004/2005 г (67), докато в Испания и Франция стойностите напоследък (2002 г. или 2003 г.) достигнаха тези в Обединеното кралство (Фигура 3). Също така високи равнища на разпространение на употребата се отчитат и в Чехия.

Равнищата на употребата са по-ниски в Дания, Германия, Естония, Италия, Холандия и Словакия, но всички тези страни отчитат увеличение в употребата през изминалата година сред младите възрастни, също както и Унгария, въпреки че в по-слаба степен. Трябва да се отбележи, че данните за Дания (2000) и за Холандия (2001) са относително стари и поради това текущото положение там не е така ясно.

Във Финландия и Швеция разпространението на употребата е относително ниско, но също бележи увеличение; въпреки това е трудно да се изтълкува разликата, която се наблюдава в Швеция в периода между 2000 г. (1.3 %) и 2004 г. (5.3 %) поради промени в методологията (68).

По приблизителни оценки разпространението на употребата през последния месец също като цяло се в увеличило през миналото десетилетие, въпреки че силно изразено увеличение се наблюдава само в Белгия и Испания. Обединеното кралство напоследък отчита намаление в употребата през последния месец, след като по-рано имаше най-високите равнища в Европа от началото на 1990-те години. Освен това, Словакия отчита намаление между 2002 г. и 2004 г. В Чехия и Франция не беше възможно да се направи оценка на тенденцията.

В допълнение към това, проучванията в училищата могат да дадат ценна информация за тенденциите в употребата на наркотици сред по-младите групи на населението, която може да се използва за прогнозиране на бъдещите тенденции сред младите възрастни. След 1995 г. в повечето страни е налице общо увеличаване на броя на учениците, които някога са опитвали канабис. Въпреки това географските различия в тенденциите са доста големи. Тенденциите в разпространението на употребата на канабис някога през живота сред учениците на възраст 15-16 години могат да бъдат категоризирани в три географски групи. В Ирландия и Обединеното кралство, в които употребата на канабис е с дълга история, разпространението на употребата някога през живота е високо, но остава стабилно през последното десетилетие (около 37–39 %). В държавите-членки от Източна и Централна Европа, както и в Дания, Испания, Франция, Италия и Португалия, разпространението на употребата на канабис някога през живота през 2003 г. е било значително по-високо от това през 1995 г. В трета група държави-членки (Финландия и Швеция, на север и Гърция, Кипър и Малта, на юг), плюс Норвегия, приблизителните оценки за разпространението на употребата сред учениците остават на относително ниски равнища (около 10 % и по-ниски) (69).

Данни за търсенето на лечение (70)

Сред отчетените за 2004 г. общо приблизително 380 000 потърсили лечение (данните са само за 19 страни), канабисът е бил основната причина за насочване към лечение в около 15 % от всички случаи, което го поставя на второ място след хероина по честота на отчитане (71).

Като цяло, канабисът е също така вторият най-често цитиран наркотик в докладите за пациенти, които за първи път се подлагат на лечение, които са 27 % от новите пациенти, отчетени за 2004 г., въпреки че съществуват значителни различия между отделните страни, като канабисът се цитира само от по-малко от 5 % от новите пациенти в Литва, Малта и Румъния, но от повече от 40 % от новите пациенти в Дания, Германия, Унгария и Финландия (72). За периода 1999 – 2004 г., относителният дял на всички нови пациенти, лекуващи се за канабис, се е увеличил в повечето страни, които отчитат данни за това (73).

В почти всички страни, за които разполагаме с информация, относителният дял на новите пациенти, потърсили лечение срещу употребата на канабис, е по-голям от дела на всички пациенти; в няколко малко на брой страни тези дялове са приблизително еднакви (74). Най-голямо е търсенето на лечение срещу употреба на канабис в амбулаторни условия (75).

Няколко са факторите, които вероятно са свързани с повишеното търсене на лечение за употреба канабис и това остава една област, в която са необходими внимателни изследвания. Сред възможните причини за увеличението са повишената интензивна употреба на канабис и свързаните с това проблеми сред населението, повишеното разбиране за опасностите от употребата на канабис, увеличеният брой насочени за лечение от наказателната правосъдна система, чието значение е ясно изразено в някои страни, и промените в системата за отчитане и/или в нейния обхват (76).

Като цяло пациентите, които се лекуват за употреба на канабис, могат да бъдат разделени на три групи: такива, които го използват инцидентно (34 %), такива, които го използват от един до няколко пъти седмично (32 %) и използващите го ежедневно (34 %). Между отделните страни съществуват силно изразени различия по отношение на честотата на употребата на канабис сред новите пациенти, като най-голям дял на ежедневно употребяващите канабис се отчита в Холандия и Дания, а най-висок дял на инцидентно употребяващите, или на тези, които не са употребявали канабис през месеца преди лечението се отчита в Германия, Гърция и Унгария. Тези различия вероятно са отражение на разликата в насочването за лечение (напр. по-голям брой насочени за лечение от наказателната правосъдна система, или от социалните мрежи) (77).

Важен въпрос е степента, в която подложилите се на терапия употребяващи канабис отговарят на диагностичните критерии за зависимост или за вредна употреба на наркотици. Понастоящем това е една област, в която са необходими допълнителни изследвания. Тъй като практиките на насочване за лечение са различни в различните страни, е необходимо да бъдат извършени проучвания, за да се документират различните клинични характеристики на лекуващите се срещу употреба на канабис.

Някои пациенти търсят лечение за употреба на канабис в съчетание с проблеми с други наркотици или алкохол, а понякога желанието за лечение е свързано с по-общи проблеми, като нарушения в поведението сред младежите. Освен това някои най-нови проучвания сочат, че е налице увеличение на юношите, търсещи лечение срещу употребата на канабис, които страдат от съпътстващи умствени здравни проблеми, и че това може да е важен фактор, който да влияе върху търсенето на лечение (78).

Също така е важно да се разбират по-добре нуждите на употребяващите канабис на равнището на населението. Според оценките на ЕЦМНН в ЕС има около 3 милиона интензивно употребяващи канабис (дефинирано като ежедневна употреба на канабис или употреба почти всеки ден). Въпреки че броят на случаите, в които се налага някаква намеса не е известен, броят на потърсилите лечение, свързано с канабиса, е малък в сравнение с тази цифра.

Наличните данни сочат, че пациентите, които се лекуват срещу употребата на канабис в амбулаторни терапевтични центрове са сравнително млади; на практика всички нови пациенти, които се лекуват срещу употребата на канабис са на възраст под 30 години. Младежите на специализирано лечение срещу наркотици по-често са сред регистрираните за основна проблемна употреба на канабис от пациентите от други възрастови групи, като на канабиса се дължи 75 % от търсенето на лечение сред тези от тях, които са под 15 години, и 63 % сред тези на възраст между 15 и 19 години (79).

Повечето пациенти съобщават, че за първи път са употребили канабис когато са били в най-младите възрастови групи, като 36.8 % са употребили наркотика за първи път преди 15 годишна възраст. Почти никой от потърсилите лечение не съобщава за употреба на канабис за първи път след 29 годишна възраст (80).

Превенция

Добре прилаганите универсални програми за превенция могат да забавят или да намалят започването от младежите на употреба на вещества като цигари, алкохол и канабис. Значението на тези действия се подчертава от сведенията, че ранно употребяващите (младежи от ранна или средна юношеска възраст) са изложени на значително по-висока опасност от развиване на проблеми с наркотиците, включително на зависимост (Von Sydow et al., 2002; Chen et al., 2005). Едно допълнително съображение в стремежа да се предотврати или забави началото на започване употребата на канабис е фактът, че юношите са по-уязвими от токсичността на канабиса.

Профилът на младите употребяващи канабис не се различава от този на младите употребяващи алкохол или цигари, поне в началната фаза на употреба. Това е в подкрепа на идеята, че универсалната превенция сред младежите не трабва да се фокусира единствено върху канабиса, а да се насочи също така и към превенция на употребата на алкохол и цигари.

Половите различия са важна тема в превенцията на употребата на канабис (вж. избрания материал за половите различия). Момчетата са изложени на по-голяма опасност от преминаване към по-интензивна употреба, вероятно защото момичетата повече се съобразяват с неодобрението на родителите и са по-внимателни в избора на връстниците, с които общуват. Но с промяната на традиционните роли на мъжете и жените в съвременното общество това се променя. В няколко европейски страни се изпълняват проекти, насочени към превенция на употребата едновременно на канабис и на алкохол (Bagmaendene, Дания; Beer-Group, Германия; и Risflecting, Австрия), които правят опит да се справят с липсата на комуникационни умения у момчетата. Известно е, че една от причините за интензивната употреба на алкохол и канабис сред момчетата е, че те се затрудняват да общуват с момичета и поради това тези проекти предлагат обучение по флиртуване.

Специфичната превенция в училищата е насочена към рискови фактори, свързани с употребата на наркотици, като например преждевременно напускане на училище, асоциално поведение, нисък успех в училище, неконтактност и рядко посещаване на училище, и недобро усвояване на материала поради употреба на наркотици.

Германският проект Stoned at School има за цел да обучи учители за ранно откриване и ранна намеса, превенция на употребата на канабис, и създаване на контакт между училището и службите за консултации в областта на наркотиците. Както и други подобни проекти в Австрия, това е една схема за обучение в 10 модула за повишаване информираността на учителите за употребата на канабис и за идентифициране на учениците в риск.


Каре 9: Краткотрайна намеса при употребяващите канабис

Краткотрайната намеса е подход, който цели да накара хората да размислят относно употребата им на наркотици и да създаде у тях необходимите умения да я контролират. Тази концепция в голяма степен се базира на мотивационните дискусии – един неосъдителен, неконфронтационен подход, при който се изучават ценностите на пациента, неговите цели, самооценката му за употребата и се подава обратна информация за разминаванията между представата за собственото аз и реалното състояние.

Краткотрайната намеса често се прилага на един по-ранен етап от употребата на алкохол или наркотици от лицето, за да се предотврати развитието на сериозни проблеми с наркотиците по-късно. Съществуват доказателства за ефективността на краткотрайната намеса за предотвратяване неправилната употреба на алкохола и цигарите и нараства интереса към ползата от този подход за останалите наркотични вещества.

Краткотрайната намеса се счита за много полезна при специфичните мерки за превенция, насочени към употребяващите канабис, които обикновено не влизат във връзка с лечебни заведения. В случая на интензивно употребяващите канабис, образователните програми, които акцентират върху абстиненцията, понякога не са ефикасни.

Краткотрайната намеса е икономически ефективна и може да бъде особено подходяща за употребяващи канабис, тъй като е установено че тя се прилага успешно при употребяващи наркотици, които:

• имат малко проблеми с употребата на наркотици

• имат ниско равнище на зависимост

• отскоро употребяват наркотици

• имат стабилен произход (социален, академичен, семеен)

• изпитват несигурност или противоречиви чувства относно промяната на навика да употребяват наркотици.

Този вид подход сега се прилага в няколко страни, включително Германия, Холандия, Австрия и Обединеното кралство, където намесата понякога е под формата на консултации, “курсове по канабис", или дори уеб сайтове за самоподпомагане. Например немската уеб-сайт базирана програма за консултации Quit the Shit (Зарежи дрогата) (www.drugcom.de) е един новаторски подход, при който се използва телематична техника и е предназначен за употребяващи канабис, които желаят да намалят или да спрат да вземат наркотика. Подобни уеб сайтове с компоненти за самоподпомагане са www.jellinek.nl/zelfhulp/cannabis/frameset.html на Jellinek (Холандия) и www.knowcannabis.org.uk/ на HIT (Обединеното кралство).


В Германия, Франция и Холандия често се срещат специални центрове за консултации по въпросите на наркотиците. От м. януари 2005 г. на територията на Франция са създадени повече от 250 клиники за "консултации в областта на канабиса". Предназначени за юноши, които имат затруднения в резултат от употреба на канабис или други наркотици, както и за техните родители, тези услуги са анонимни, безплатни и достъпни за всички. За да бъдат по-достъпни, те са създадени в големите френски градове. Консултациите се дават от професионалисти, обучени да използват средства за оценка и краткотрайна намеса, които третират зависимостта, и освен това са в състояние да идентифицират социални, медицински или психиатрични услуги, подходящи за пациенти, които се нуждаят от специални грижи. Тази нова структура ще бъде подложена на последващо изследване. Първите предоставени данни за първите 2 или 3 месеца от нейното функциониране показват посещаемост от 3 500–4 000 лица месечно, от които 2 000–2 500 са употребяващи канабис (останалите са родители, роднини и младежки социални работници). Алтернативни стратегии са предлагането на краткотрайни, но структурирани курсове в около 10 групови сесии (Германия, Дания, Холандия, Австрия). Един холандско-германски проект EUREGIO лансира придружаващо ръководство SKOLL (обучение за самоконтрол).

„Курсовете за обучение” във връзка с канабиса се осланят на факта, че употребата или притежаването на канабис са незаконни и че участниците са насочени от наказателната правосъдна система. Мотивацията за участие до голяма степен е резултат от факта, че посещаването на такива курсове е задължителна част от съдебните решения. Все пак тези методи позволяват да бъде установен контакт с поне част от рисковата група.

Много мерки за специфична превенция в Европа са насочени повече към предоставянето на информация за канабиса. Като стандартни елементи на програмите за превенция на употребата на канабис все още предстои да бъдат утвърдени някои други основани на факти подходи, включително преструктурирането на нормите (т.е. осъзнаването, че повечето връстници не одобряват употребата на наркотика), обучение в самоувереност, мотивация и поставяне на цели, както и коригиране на митовете (за асоцииации между ценностите и канабиса). Един неотдавнашен мета анализ на програми за превенция за уязвими младежи (Roe и Becker, 2005) стига до заключението, че базираните на предоставянето на информация подходи оказват съвсем слабо или никакво въздействие върху поведението или отношението спрямо употребата, независимо дали са част от мерки за универсална или за специфична превенция. Същите автори установяват, че всестранните програми за социално влияние оказват значимо въздействие върху уязвими младежи.

Един важен въпрос, който възниква от малкото налични оценки на европейски проекти за специфична превенция на употребата на канабис (FRED, Way-Out (Изход), Sports for Immigrants (Спорт за имигранти) и други; вж. по-горе и EDDRA на адрес http://eddra.emcdda.europa.eu) е този за ефикасността на всестранните техники за социално влияние. Сред положителните резултати, постигани с тези техники, са намаляването на равнищата на употреба, увеличаването на самоосъзнаването на проблемната употреба, намаляването на главните рискови фактори и свързаните с тях проблеми, както и повишения самоконтрол и мотивация.


(40) Това трябва да се провери когато са налице липсващите данни за 2004 г. Липсват данни за 2004 г. за броя на конфискациите на канабис и обема на конфискуваните количества за Ирландия и Обединеното кралство; липсват данни за броя на конфискациите на канабис през 2004 г. за Холандия. За целите на изчисленията, вместо липсващите данни за 2004 г. бяха използвани данните за 2003 г. Предоставените от Холандия данни за конфискуваните количества през 2004 г. са само приблизителни оценки, които не бе възможно да бъдат включени в анализа на тенденциите за 2004 г.

(41) Вж. Таблица SZR-1 в статистическия бюлетин 2006.

(42) Вж. Таблица SZR-2 в статистическия бюлетин 2006.

(43) Вж. бележка под линия (40). Липсваха данни за броя на конфискациите на растителен канабис през 2004 г. за Полша.

(44) Вж. Таблица SZR-3 в статистическия бюлетин 2006.

(45) Вж. Таблица SZR- в статистическия бюлетин 2006.

(46) Вж. бележка под линия (40).

(47) Вж. Таблица PPP-1 в статистическия бюлетин 2006.

(48) 1999 г. се приема за базова година за стойността на парите във всички страни.

(49)  За периода 1999–2004 данни за цените на растителен канабис/канабис смола за най-малко три последователни години бяха предоставени за Белгия, Кипър, Чехия, Германия , Испания, Франция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Словения, Швеция, Обединеното кралство, България (само за растителен канабис), Румъния, Турция и Норвегия. Въпреки това тенденциите за Чехия не бяха анализирани поради методологични ограничения, които влияеха върху предоставените данни.

(50) 1999 г. се приема за базова година за стойността на парите във всички страни.

(51) Вж. Фигура PPP-2 в статистическия бюлетин 2006.

(52) Вж. Таблица PPP-5 в статистическия бюлетин 2006.

(53) Средната процентна стойност е изчислена като средните национални стойности за разпространение на употребата са претеглени спрямо броя на населението от съответната възрастова група във всяка страна. Общите стойности са изчислени като са умножени стойностите за разпространение на употребата сред съответното население във всяка страна, а за страните, за които липсват данни са въведени средните стойности за разпространение на употребата. Посочените тук цифри вероятно са минималните стойности, тъй като е възможно да са отчетени по-ниски от реалните стойности.

(54)  По причини от практическо естество, в този текст стойностите за Обединеното кралство се базират на Британското изследване за престъпността 2005 (за Англия и Уелс). Направени са допълнителни приблизителни оценки за Шотландия и Северна Ирландия, а за Обединеното кралство е представена комбинирана прогнозна оценка (в статистическия бюлетин).

(55) Вж. Таблица GPS-1 в статистическия бюлетин 2006.

(56) Вж. Таблица GPS-3 в статистическия бюлетин 2006.

(57) Вж. Таблица GPS-5 в статистическия бюлетин 2006.

(58) Вж. Таблици GPS-2, GPS-4 и GPS-6 в статистическия бюлетин 2006.

(59) Вж. Таблици GPS-14, GPS-15 и GPS-16 и Фигури GPS-2, GPS-3, GPS-11, GPS-12, GPS-13 и GPS-26 в статистическия бюлетин 2006.

(60) Източник: SAMHSA, Служба за приложни изследвания, 2004 - Национално проучване за употребата на наркотици и здравето (http://oas.samhsa.gov/nsduh.htm#nsduhinfo). Имайте предвид, че възрастовият диапазон за ”всички възрастни” в изследването на САЩ (12 и повече години) е по-широк от стандартния възрастов диапазон при европейските проучвания (15–64).

(61) Вж. Таблица EYE-1 в статистическия бюлетин 2006.

(62) Младежко проучване ESCAPAD, включващо 17-до 18-годишните, които не посещават училище.

(63) Вж. Таблица EYE-3 и Фигура EYE-1 (част i) в статистическия бюлетин 2006.

(64) Вж. Фигура GPS-24 в статистическия бюлетин 2006.

(65) Все още не съществува универсална дефиниция на понятието „интензивна употреба на канабис” и тя е различна в различните изследвания. Въпреки това, това е едно широко понятие, което означава употреба на канабис, която надхвърля определена гранична честота. Това не означава непременно, че е налице „зависимост/наркомания” или други проблеми, но се смята, че тя увеличава опасността от отрицателни последици, включително появата на зависимост. Фигурите в настоящата глава се отнасят за „ежедневна употреба или употреба почти всеки ден” (дефинира се като употреба в 20 или повече дни от последните 30). Този сравнителен индикатор се използва често в изследванията и може да бъде изведен от европейския примерен въпросник. Опасността от настъпване на зависимост сред употребяващите наркотика по-рядко е по-малка.

(66)  Вж. Фигура 4 в годишния доклад 2004.

(67) От 1994 г., първата година, с която разполагаме с информация на базата на Британското изследване за престъпността за Англия и Уелс.

(68) Вж. Фигури GPS-4 и GPS-14 в статистическия бюлетин 2006.

(69)  Вж. Таблица EYE-5 (част i) и Фигура EYE-1 (част ii) в статистическия бюлетин 2006.

(70) Анализът на общото разпределение и на тенденциите се базира на данните за пациентите, потърсили лечение във всички терапевтични центрове; анализът на профила на пациентите и на моделите на употреба на наркотици се базира на данните от амбулаторните лечебни центрове. Специален анализ за разпределението по полове можете да намерите в избрания материал за половите различия, публикуван с годишния доклад на ЕЦМНН 2006.

(71) Вж. Фигура TDI-2 в статистическия бюлетин 2006.

(72) Вж. Таблица TDI-4 (част ii) в статистическия бюлетин 2006.

(73) Вж. Фигура TDI-1 в статистическия бюлетин 2006.

(74) Вж. Таблици TDI-3 (част iii) and TDI-4 (част iii) в статистическия бюлетин 2006.

(75) Вж. Таблица TDI-25 в статистическия бюлетин 2006.

(76) През 2007 г. ще бъде публикувана монография на ЕЦМНН за канабиса. Три глави от нея ще бъдат върху темата за увеличеното търсене на лечение срещу употребата на канабис.

(77) Вж. Таблица TDI-18 в статистическия бюлетин 2006.

(78http://www.addaction.org.uk/Drugcannabis.htm#top

(79) Вж. Таблица TDI-10 (част i) и (част ii) в статистическия бюлетин 2006.

(80) Вж. Таблица TDI-11 (част ii) и (част ix) в статистическия бюлетин 2006.